Anunț concurs de ocupare – posturi vacante

Home / Anunțuri / Anunț concurs de ocupare – posturi vacante

Nr. 1960/15.06.2022

                                                                       

ANUNŢ

 

Muzeul  Național de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în   perioada, 25.07.2022-28.07.2022, concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a următoarelor funcţii contractuale de  conducere/execuție vacante:

 • 1 șef birou II (S) la Biroul Comunicare și Relații Publice;
 • 1 șef secție II (S) la Secția de Specialitate;
 • 1 șef birou II (S) la Biroul Administrativ;
 • 1 inspector de specialitate I (S) la Biroul Administrativ;

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 1. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, Compartimentul Resurse Umane, Juridic până la data de  29.06.2022,  ora 14, zilnic între orele 11-14.

       Persoană de contact: Liţă Lavinia.

 

III. Condiţii  generale și specifice prevăzute în fișa de post:

Șef birou II (S) la Biroul Comunicare și Relații Publice

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: Științe ale Comunicării specializarea Comunicare și Relații Publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere: minim 2 ani ;
 • structura personală dinamică, atitudine pro activă, excelente abilități de comunicare;
 • atenție crescută la detalii și spirit de observație;
 • spirit de echipă dezvoltat;
 • aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

Șef secție II (S) la Secția de Specialitate

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență  sau echivalentă în  domeniul: Arte Plastice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 3 ani ;
 • experiența muzeală constituie avantaj;
 • structura personală dinamică, atitudine pro activă, excelente abilități de comunicare;
 • atenție crescută la detalii și spirit de observație;
 • spirit de echipă dezvoltat;
 • aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 

 

 

 

Șef birou administrativ (S) la Biroul Administrativ

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe inginerești, economice sau juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere: minim 3 ani;
 • structura personală dinamică, atitudine pro activă, excelente abilități de comunicare;
 • atenție crescută la detalii și spirit de observație;
 • spirit de echipă dezvoltat;
 • aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

Inspector de specialitate, grad profesional I (S)  la Biroul Administrativ

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență  sau echivalentă în  domeniul: științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 2 ani ;
 • constituie avantaj experiența în achiziții;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

Proba scrisă: 25.07.2022, ora 10.00, la  sediul Muzeului Național de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

Proba de interviu: 28.07.2022, ora 10.00, la sediul Muzeului  Național de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

Pentru postul de șef birou II (S) la Biroul Comunicare și Relații Publice

 1. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările .ulterioare;
 2. H.G. nr.123/2002 – NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 3. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Cristina Coman, Comunicarea de criză, tehnici și strategii;
 6. Raluca-Nicoleta Radu, Deontologia comunicării publice;
 7. Cristina Coman, Relațiile publice și mass-media.

 

Pentru postul de Șef secție II (S) la Secția de Specialitate

 1. Codul ICOM al eticii pentru muzee / ICOM Code of Ethics for Museums, International Council of Museums (ICOM), 2013; (https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf)
 2. Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, București, 1979;
 3. Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr. 182/2000;
 4. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003;
 5. Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor mobile clasate, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordin nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, actualizată.
 8. Hotărâre nr. 518/2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, actualizată.
 9. OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, Partea  a VI-a, Titlul I
 10. Vartaciu, Rodica – Centre de pictura romaneasca din Banat sec. 19, Timisoara
 11. Vartaciu, Rodica,  Valori de arta baroca in Banat, Ed. Academiei Romane, 2015.
 12. Ghidul muzeelor și colecțiilor din România, CIMEC, București, 2006  (https://vdocuments.mx/oberlander-tarnoveanu-irina-aurelia-dutu-muzee-si-colectii-din-romania-museums.html)
 13. Running a Museum. A Practical Handbook, ICOM, Paris, 2004; (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141067)
 14. Palatul Baroc si colectiile sale, Muzeul de Arta Timisoara, 2006.
 15. John M. A. Thompson, Manual of Curatorship: A Guide to Museum Practice, Oxford, 1984;  (*https://www.academia.edu/28846452/Manual_of_Curatorship_A_Guide_to_Museum_Practice)
 16. HG 1546 din 2003 privind Normele de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 17. Aurelia Duțu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel Costoiu, Angelica Mihăilescu, Magdanela Andreescu, Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale, 2010, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, 2010. (https://muzee-rurale.cimec.ro/biblioteca-digitala/1-ghid-de-bune-practici-in-protejarea-si-promovarea-colectiilor-publice-locale-2010)
 18. Parvulescu, Dorina, Iconostasul traditional în Banat, Muzeul Banatului Timișoara
 19. Parvulescu, Dorina Sabina, Pictura românească în Banat, sec al XVIII-lea
 20. Titu, Alexandra, Experimentul în arta românească după 1960, Editura Merdiane 2003
 21. Pintilie, Ileana, Acționismul în România în timpul comunismului, IDEA Design & Print, 2000

Pentru postul de Șef birou II (S) la Biroul Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată.
 4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată.
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 7. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată.

Pentru postul de inspector de specialitate,grad profesional I (S)

la Biroul Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată.
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată.
 4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată.
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:

 1. Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului Național de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1
 • Selecția dosarelor de concurs în data de 30.06.2022, ora 10,00. Depunere contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă în data de 25.07.2022, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării probei scrise.
 • Proba interviu în data de 28.07.2022, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
 1. Dosarele  de  înscriere a candidaților la concurs se depun la Muzeul  Național de Artă Timisoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la 29.06.2022, ora 14).

 

Întocmit,

Lavinia Liță

Manager

Filip-Adrian Petcu

 

 

 

Leave a Reply