Anunț concurs de angajare

Home / Anunțuri / Anunț concurs de angajare

Nr. 3100/21.09.2022

ANUNŢ

 

Muzeul  Național de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în   perioada,17.10.2022-20.10.2022, concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată  a următoarelor funcţii contractuale de  conducere  și de execuție vacante:

 • 1 contabil șef II (S)
 • 1 șef birou II (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ
 • 1 inspector de specialitate I (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 6 din HG nr. 286/2011 :
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (În cazul candidatului declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, el are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.)
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 1. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, Compartimentul Resurse Umane, Juridic până la data de  05.10.2022,  ora 14, zilnic între orele 11-14.

       Persoană de contact: Liţă Lavinia.

III. Condiţii  generale și specifice prevăzute în fișa de post:

Contabil șef II (S)

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență  sau echivalentă în domeniul științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere: minim 7 ani;
 • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi în conformitate cu Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002 (constituie avantaj);
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • structura personală dinamică, atitudine pro activă, excelente abilități de comunicare;
 • atenție crescută la detalii și spirit de observație;
 • spirit de echipă dezvoltat;
 • aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

Șef birou administrativ  II (S) la Biroul  Achiziții Publice și Administrativ

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe inginerești, economice sau juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere: minim 3 ani;
 • structura personală dinamică, atitudine pro activă, excelente abilități de comunicare;
 • atenție crescută la detalii și spirit de observație;
 • spirit de echipă dezvoltat;
 • aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

Inspector de specialitate I (S) la Biroul  Achiziții Publice și Administrativ

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe economice sau juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere: minim 2 ani;
 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

 1. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 3 din HG. nr. 286/2011:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

Proba scrisă: 17.10.2022, ora 10.00, la  sediul Muzeului Național de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

Proba de interviu: 20.10.2022, ora 10.00, la sediul Muzeului  Național de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

Pentru postul de contabil șef II (S)  

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal-Titlul V cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora cu modificările şi completările ulterioare;;
  8. Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare;
  10.Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
  12. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil cu modificările şi completările ulterioare;
  13. HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale cu modificările şi completările ulterioare;
  14. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
  15. O.U.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale cu modificările şi completările ulterioare;
  16.Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
  17. Ordinul MFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune cu modificările şi completările ulterioare;
  18.Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
  19.Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă cu modificările şi completările ulterioare;
  20.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor cu modificările şi completările ulterioare;
  21. O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
  22. Ordinul nr. 400/2015 privind aprobarea codului controlului intern /managerial al entităţilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
  23. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
  24. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Pentru postul de Șef birou II (S) la Biroul  Achiziții Publice și Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată;
 4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 7. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată.

 

Pentru postul de inspector de specialitate II (S) la Biroul  Achiziții Publice și Administrativ

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată;
 4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului:

 1. Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului Național de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1
 • Selecția dosarelor de concurs în data de 07.10.2022, ora 10,00. Depunere contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă în data de 17.10.2022, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării probei scrise.
 • Proba interviu în data de 20.10.2022, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
 1. Dosarele  de  înscriere a candidaților la concurs se depun la Muzeul  Național de Artă Timisoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la 05.10.2022, ora 14).

 

Întocmit,

Lavinia Liță

Manager

Filip-Adrian Petcu

 

 

 

Leave a Reply