Anunț concurs de promovare noiembrie 2022

Home / Anunțuri / Anunț concurs de promovare noiembrie 2022

Nr. 3782/02.11.2022

ANUNŢ

Muzeul de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, P-ţa Unirii nr. 1 organizează în data de 17.11.2022, ora 1000 examen pentru promovarea în grad/treaptă profesional/profesională imediat superior/superioară celui/celei deţinut/deţinute, a personalului contractual din cadrul instituţiei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • muzeograf la Serviciul de Specialitate – gradul profesional IA – 1 post;

 • conservator la Serviciul Conservare, Restaurare, Laborator – gradul profesional I – 1 post;

 • laborant foto la Serviciul Conservare, Restaurare, Laborator – treapa profesională II – 1 post;

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii :

 • cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

 • abilităţi de comunicare;

 • capacitate de sinteză;

 • complexitate, iniţiativă, creativitate;

Evaluarea candidaţilor se face conform criteriilor de mai sus prin proba scrisă/probă practică;

Condiţiile cumulative de participare la examen:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional/treapta profesională al/a funcţiei contractuale din care promovează;

 • să fi obţinut cel puţin calificativul foarte bine la evaluarea performanţelor individuale de cel puţin 2 ori în ultimii ani calendaristici ;

Bibliografia: conform celei afişate;

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere,

 2. Referat de evaluare ;

 3. Adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional din care promovează;

 4. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

Data, ora şi locul desfăşurării examenului:

Proba scrisă/practică: 17 noiembrie ora 10, la sediul Muzeului de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1;

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul comisiei de examen (Compartimentul Financiar Contabilitate, Resurse Umane).

Examenul va consta într-o probă scrisă pentru consevator II și muzeograf I, respectiv probă practică pentru laborant foto, ce va avea loc la sediul instituţiei din P-ţa Unirii nr. 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Național de Artă Timişoara-Compartimentul Financiar Contabilitate, Resurse Umane, telefon 0256-491592.

Bibliografia și tematica:

 • Pentru muzeograf:

 1. Palatul Baroc si colecțiile sale, Muzeul de Arta Timișoara, 2006
 2. Vârtaciu, Rodica, Valori de arta baroca in Banat, Ed. Academiei Romane, 2015.
 3. Parvulescu, Dorina Sabina, Pictura românească în Banat, sec al XVIII-lea
 4. Titu, Alexandra, Experimentul în arta românească după 1960, Editura Merdiane 2003
 5. Pintilie, Ileana, Acționismul în România în timpul comunismului, IDEA Design & Print, 2000
 6. Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, București, 1979;
 7. Ghidul muzeelor și colecțiilor din România, CIMEC, București, 2006
 8. Aurelia Duțu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel Costoiu, Angelica Mihăilescu, Magdanela Andreescu, Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale, 2010, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, 2010
 9. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003;
 10. Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr. 182/2000;
 11. Ordin nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor mobile clasate, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, actualizată.

 • Pentru conservator :

 1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare;

 3. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003.

 4. Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin HG 1546/18.12.2003.

 5. Aurelia Duțu, Vivian Dragomir, Vasile Emanuel Costoiu, Angelica Mihăilescu, Magdanela Andreescu, Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor publice locale, 2010, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, 2010. (https://muzee-rurale.cimec.ro/biblioteca-digitala/1-ghid-de-bune-practici-in-protejarea-si-promovarea-colectiilor-publice-locale-2010

 • Pentru laborant foto:

 1. Rudolf Arnheim,Arta si perceptia vizuala. O psihologie a vazului creator Polirom, 2011;
 2. Rudolf Arnheim, „Forţa centrului vizual”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995; 
 3. Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin HG 1546/18.12.2003;

 4. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare;

 5. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 6. Mark Galer, Les Horvat, Imaginea digitală,Editura Ad Libri,București,2004

MANAGER

Filip Adrian Petcu

Întocmit,

Inspector de specialitate I-RU

Liţă Lavinia

Leave a Reply