Dialoguri Multiculturale

Home / Dialoguri Multiculturale
Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească, sec. XVII – XX

Dialoguri multiculturale

Galeria Dialoguri Multiculturale – Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească, sec. XVII – XX este concepută ca un spațiu dedicat explorării patrimoniului artistic din Banat și Vechiul Regat al României, ilustrând cu artefacte din colecția muzeului un discurs captivant privind evoluția artistică și influențele culturale din aceste regiuni. 

Expoziția explorează dialogul dintre cele două colecții distincte și absorbția diverselor direcții stilistice în regiune din curentele artistice Baroc, Rococo, Neoclasicism, Biedermeier și Academism, asimilate în Banat începând cu secolul al XVIII-lea pe linia influenței de la Viena.  În contrast, arta din Vechiul Regat al României a rămas inițial fidelă tradiției orientale de factură constantinopolitană, dar la mijlocul secolului al XIX-lea, perspectiva artei s-a reconfigurat, absorbind rapid modernitatea și tendințele artistice occidentale din sfera de influență a Parisului. 

Începem călătoria noastră cu icoanele bănățene din secolele XVII-XVIII. Unele sunt marcate de influența stilisticii baroce.  Aceste icoane emană o frumusețe sacră, reflectând influențele baroce care au marcat arta religioasă din acea perioadă.  În secolul XVIII, portretul bănățean capturează ascensiunea burgheziei emergente.  Aceste lucrări ne oferă o privire intimă asupra societății și identității în schimbare, pe măsură ce clasa de mijloc începe să-și afirme prezența.  Ne aflăm în proximitatea depozitului vizitabil de artă decorativă, unde universul intim al artefactelor relevă un sumar al obiectelor uzuale de care se înconjurau aceste familii ale micii burghezii din Banat.  Traversăm secolele XVIII-XX prin peisaje ce evoluează de la Clasicism la Impresionism.  Aceste lucrări dezvăluie transformările peisajului natural și percepția artistică asupra mediului înconjurător.  Scenele rurale din secolele XIX-XX ne poartă într-un „buzunar al realității” din satele autohtone.  Reprezentările autentice capturează esența vieții de la țară, păstrând amintirile unei lumi în mare parte neschimbate.  Portretele reflectă confluența dintre Neoclasicism și Romantism.  Fiecare lucrare este o fereastră către sufletul și emoțiile subiectului, marcând tranziția de la idealismul clasic la sensibilitatea romantică. În secolul XX, portretul informal feminin ilustrează trecerea de la fragilitate la inovație.  Aceste lucrări surprind evoluția rolului femeii în societate și expresia artistică a feminității moderne.  Următorul spațiu este dedicat întâlnirii cu sinele.  Aici, colecționarul își găsește reflecția în obiectele adunate, fiecare piesă fiind o mărturie a pasiunii și identității sale.  Încheiem călătoria cu autoportretele și portretele create de artiști pentru artiști, din secolele XIX-XX, care dezvăluie chipul creatorului.  Aceste lucrări introspective oferă o înțelegere profundă a creatorului și a modului în care acesta se vede pe sine și lumea din jur. 

Identitatea cromatică a expoziției a fost concepută pentru a sublinia diferențele și asemănările dintre colecțiile ce reflectă arta din Banat și cea din Vechiul Regat al României, etichetele au fost colorate distinct în două tente: verde crom pentru Banat și o nuanță de gri colorat, tip violet de anilină (mauve), pentru Vechiul Regat al României. 

Fiecare sală expozițională este concepută pe fondul culorilor specifice epocii din care provin lucrările expuse:- roșu cinabru (folosit din Antichitate) pentru icoane, albastru de Prusia (descoperit în anul 1706) pentru portretele din secolul al XVIII-lea, verde viridian (descoperit în anul 1838) pentru peisajele impresioniste,violet de anilină (descoperit în anul 1856) pentru portretele din secolul XIX. 

Vă invităm să descoperiți aceste dialoguri fascinante și să vă bucurați de o călătorie prin istoria artei în Galeria Dialoguri în care memoriile, lecturile și emoțiile se împletesc în spiritul diversității și multiculturalității.  

Banat Art and Modern Romanian Art, 17th – 20th Centuries

Multicultural Dialogues

Multicultural Dialogues Gallery – Banat Art and Modern Romanian Art, 17th – 20th Centuries, is conceived as a space dedicated to exploring the artistic heritage of Banat and the Old Kingdom of Romania, illustrating with artefacts from the museum’s collection a captivating discourse on the artistic evolution and cultural influences of these regions.

The exhibition explores the dialogue between the two distinct collections and the assimilation of various stylistic directions in the region from Baroque, Rococo, Neoclassicism, Biedermeier and Academism artistic currents, assimilated in Banat since the 18th century along the lines of the influence from Vienna. In contrast, the art of the Old Kingdom of Romania initially remained in the oriental tradition of Constantinople, but in the mid of 19th century, the perspective of art was reconfigured by rapidly absorbing modernity and Western artistic trends from Paris sphere of influence.

We begin our journey with the icons of the 17th-18th centuries in the region of Banat. Some are marked by the influence of Baroque style.  These icons exude a sacred beauty, reflecting Baroque influences that marked the religious art of the period.  In the 18th century, the portraiture in Banat captures the rise of the emerging bourgeoisie.  These works give us an intimate glimpse of a changing society and identity as the middle class begins to assert its presence.  We find ourselves in the proximity of the visiting decorative art repository, where the intimate world of artefacts reveals a summary of the everyday objects with which these families of Banat petty bourgeoisie once surrounded themselves.  We cross the 18th and 20th centuries through landscapes that evolve from Classicism to Impressionism.  These works reveal the transformations of the natural landscape and the artistic perception of the environment.  Rural scenes from the 19th and 20th centuries take us into a ‘pocket of reality’ in the local villages. Authentic representations capture the essence of country life, preserving the memories of a largely unchanged world.  The portraits reflect the confluence of Neoclassicism and Romanticism.  Each work is a window into the subject’s soul and emotions, marking the transition from classical idealism to Romantic sensibility. In the 20th century, the informal female portrait illustrates the transition from fragility to innovation.  Each work is a window into the subject’s soul and emotions, marking the transition from classical idealism to Romantic sensibility. In the 20th century, the informal female portrait reflects the transition from fragility to innovation.  These works capture the changing role of women in society and the artistic expression of modern femininity.  The next space is dedicated to the encounter with the self.  Here, the collector finds reflection in the objects collected, each piece a testimony to her passion and identity.  We end the journey with self-portraits and portraits created by artists for artists, from the 19th and 20th centuries, which reveal the face of the creator.  These introspective works offer a deep insight into the creator and how he perceives himself and the world around him. 

The colour identity of the exhibition was designed to highlight the differences and similarities between the collections reflecting the art of Banat and that of Old Kingdom of Romania, the labels have been coloured distinctly in two tones: chrome green for Banat and a shade of aniline violet (mauve) for Old Kingdom of Romania. 

Each exhibition room is designed against the background of colours specific to the era from which the works on display originate: cinnabar red (used since Antiquity) for icons, Prussian blue (discovered in 1706) for 18th century portraits, viridian green (discovered in 1838) for Impressionist landscapes, aniline violet (discovered in 1856) for 19th century portraits. 

We invite you to discover these fascinating dialogues and enjoy a journey through art history in the Multicultural  Dialogues Gallery where memories, readings and emotions intertwine in the spirit of diversity and multiculturalism.