Concurs de recrutare

Home / Anunțuri / Concurs de recrutare

Nr.496/09.02.2023

ANUNŢ

Muzeul Național de Artă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1, organizează în perioada,13.03.2023-17.03.2023, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de conducere și de execuție vacante:

  • 1 contabil șef II (S)

  • 1 șef birou II (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ

  • 1 inspector de specialitate I (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ

  • 1 inspector de specialitate I (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ

  • 1 conservator debutant (S) la Serviciul Conservare, Restaurare, Laborator

  • 2 supraveghetor muzeu (M) la Serviciul Comunicare și Relații Publice

  • 1 șef serviciu II (S) la Serviciul Comunicare și Relații Publice

  • 1 inspector de specialitate debutant (S) la Serviciul Comunicare și Relații Publice

  • 1 inspector de specialitate II (S) la Compartimentul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane

  • 1 muzeograf debutant (S) la Serviciul de Specialitate

I.Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente, conform art. 35 din HG nr.1336/2022 :

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,dupa caz;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la 
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

II. Locul de depunere a dosarelor de concurs: Muzeul de Artă Timișoara, P-ţa Unirii nr.1, Compartimentul Resurse Umane, Juridic până la data de 28.02.2023, ora 14, zilnic între orele 11-14.

Persoană de contact: Liţă Lavinia.

III. Condiţii generale și specifice prevăzute în fișa de post: 

1 Contabil șef II (S)

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere: minim 5 ani;

 • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi în conformitate cu Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002 (constituie avantaj);

 • capacitate de analiză și sinteză;

 • structura personală dinamică, atitudine pro activă, excelente abilități de comunicare;

 • atenție crescută la detalii și spirit de observație;

 • spirit de echipă dezvoltat;

 • aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

1 Șef birou administrativ II (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe inginerești, administrative, economice sau juridice;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere: minim 2 ani;

 • structura personală dinamică, atitudine pro activă, excelente abilități de comunicare;

 • atenție crescută la detalii și spirit de observație;

 • spirit de echipă dezvoltat;

 • aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

1 Inspector de specialitate I (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe administrative, economice sau juridice;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 2 ani;

 • să aibă atestat achiziții publice

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

1 Inspector de specialitate I (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe administrative, economice sau juridice;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 1 an;

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică

1 conservator debutant (S) la Serviciul Conservare, Restaurare, Laborator

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Arte vizuale, specializarea: Conservare și Restaurare;

 • fără vechime;

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică

 

2 supraveghetor muzeu (M) la Serviciul de Specialitate

 • studii medii absolvite;

 • fără vechime;

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică

1 Șef serviciu II (S) la Serviciul Comunicare și Relații Publice

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe umaniste sau științe ale comunicării;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere: minim 2 ani;

 • structura personală dinamică, atitudine pro activă, excelente abilități de comunicare;

 • atenție crescută la detalii și spirit de observație;

 • spirit de echipă dezvoltat;

 • aptitudini de conducere:previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică;

 

1 Inspector de specialitate debutant (S) la Serviciul Comunicare și Relații Publice

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe umaniste sau științe ale comunicării;

 • fără vechime;

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică

 

1 Inspector de specialitate II (S) la Compartimentul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe economice sau juridice;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 1 an;

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică

1 muzeograf debutant (S) la Serviciul de Specialitate

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Arte vizuale;

 • fără vechime;

 • disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică

IV. Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, conform art. 15 din HG. nr. 1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
   b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
   e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
   f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
   g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
   h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

V. Tipul probelor și data desfășurării acestora:

Proba scrisă: 13.03.2023, ora 10.00, la sediul Muzeului Național de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

Proba de interviu: 17.03.2023, ora 10.00, la sediul Muzeului Național de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

VI . Bibliografia şi, după caz, tematica :

Pentru postul de contabil șef II (S)  

1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal-Titlul V cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora cu modificările şi completările ulterioare;;
8. Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare;
10.Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil cu modificările şi completările ulterioare;
13. HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale cu modificările şi completările ulterioare;
14. O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
15. O.U.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale cu modificările şi completările ulterioare;
16.Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordinul MFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune cu modificările şi completările ulterioare;
18.Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
19.Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă cu modificările şi completările ulterioare;
20.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor cu modificările şi completările ulterioare;
21. O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Ordinul nr. 400/2015 privind aprobarea codului controlului intern /managerial al entităţilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
23. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
24. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru postul de Șef birou II (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;

 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată;

 4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;

 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;

 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 7. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată.

Pentru postul de inspector de specialitate I (S) la Biroul Achiziții Publice și Administrativ

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată;

 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată;

 4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;

 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;

 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Pentru postul de conservator debutant (S) la Serviciul Conservare, Restaurare, Laborator

 1. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti 2003.

 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin HG 1546/18.12.2003, cu modificările și completările ulterioare

 5. Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Pentru postul de supraveghetor muzeu (M) la Serviciul de Specialitate

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 2. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor mobil clasate, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Palatul Baroc și colecțiile sale, Muzeul de Artă Timișoara, 2006.

 5. Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Pentru 1 șef de seviciu II (S) la Serviciul Comunicare și Relații Publice

1. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările .ulterioare;

2. H.G. nr.123/2002 – NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

3. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Cristina Coman, Comunicarea de criză, tehnici și strategii

6.  Raluca-Nicoleta Radu, Deontologia comunicării publice;

7. Cristina Coman, Relațiile publice și mass-media.

Pentru postul de inspector de specialitate debutant (S) la Serviciul Comunicare și Relații Publice

1. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările .ulterioare;

2. H.G. nr.123/2002 – NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

3. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea 311/2003 –  Legea muzeelor  şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Cristina Coman, Comunicarea de criză, tehnici și strategii

Pentru postul de inspector de specialitate II (S) la Compartimentul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane

 1. Legea nr.53/2003 Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Legea cadru 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

 3. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică , din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare cu modificările și completările ulterioare;

 4. Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale cu modificările și completările ulterioare;

 5. Hotarârea Guvernului nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 6. Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 7. Capitolul I / Dispoziții generale și Capitolul VI / Consiliiul județean din Legea administrației publice locale nr. 215/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 8. Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru postul de muzeograf debutant (S) la Serviciul de Specialitate

 1. Codul ICOM al eticii pentru muzee / ICOM Code of Ethics for Museums, International Council of Museums (ICOM), 2013; (https://icom.museum/wpcontent/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf)
 2.  Nicolescu, Corina, Muzeologie generală, București, 1979;    
 3.  Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr. 182/2000; 
 4.  Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003;  
 5. Hotărârea de guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor mobile clasate, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Ordin nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. Hotărârea nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, actualizată.

 8. Hotărâre nr. 518/2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, actualizată.

 9.  Moldoveanu, Aurel, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, București, 1999; 

 10. Ghidul muzeelor și colecțiilor din România, CIMEC, București, 2006  (https://vdocuments.mx/oberlander-tarnoveanu-irina-aurelia-dutu-muzee-si-colectii-din-romania-museums.html)
 11. Palatul Baroc si colectiile sale, Muzeul de Arta Timisoara, 2006.
 12. John M. A. Thompson, Manual of Curatorship: A Guide to Museum Practice, Oxford, 1984;  (*https://www.academia.edu/28846452/Manual_of_Curatorship_A_Guide to_Museum_Practice)
 13. HG 1546 din 2003 privind Normele de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

VII. Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 1. Locul unde se desfăşoară concursul: sediul Muzeului Național de Artă Timişoara, Piaţa Unirii nr. 1

 • Selecția dosarelor de concurs în data de 02.03.2023, ora 10,00. Depunere contestații în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

 • Proba scrisă în data de 13.03.2023, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării probei scrise.

 • Proba interviu în data de 17.03.2023, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

 1. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun la Muzeul Național de Artă Timisoara, Piaţa Unirii nr. 1 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la 28.02.2023, ora 14).

 

Întocmit,

Lavinia Liță

Manager

Filip-Adrian Petcu