Artă Europeană – Sala 7

Home / Artă Europeană – Sala 7
Arta Europeană, Secolul al XIX-lea

Ultimul capitol al Antropocentrismului – începutul modernității

Începând cu ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, stilul decadent preferat de vechea aristocrație își pierde din popularitate în contextul schimbărilor politice radicale influențate de Iluminism. Astfel, se remarcă Neoclasicismul, ancorat în moștenirea culturală a antichității greco-romane. În antiteză se află Romantismul, care oglindește nostalgia colectivă a Europei post-napoleoniene pentru vechea ordine. Acest stil este marcat de extreme și subliniază emoția, în contradicție cu rațiunea rece a Neoclasicismului. Visarea emotivă se opune Rațiunii pure. 

Sinteza dintre cele două curente este promovată de marile academii de artă europene, sub numele de Academism. Tematicile abordate de artiștii acestei perioade se încadrează în tipologiile consacrate în ultimele trei secole, însă amprenta reformelor sociale și a revoluției tehnologice marchează dezvoltarea acestui stil. Academismul reprezintă o punte între arta clasică și modernitate.

European Art, 19th Century

The Last Chapter of Anthropocentrism – the Beginning of Modernity

From the last decades of the 18th century onwards, the decadent style favoured by the old aristocracy lost popularity in the context of radical political changes influenced by the Enlightenment. Thus Neoclassicism, rooted in the cultural heritage of Greco-Roman antiquity, is emerging. In antithesis is Romanticism, which reflects the collective nostalgia of post-Napoleonic Europe for the old order. This style is marked by extremes and emphasises emotion, in contrast to the cold reasoning of Neoclassicism. Emotional Dreaming is opposed to pure Reason. 

The synthesis of the two currents is promoted by the great European art academies under the name of Academism. The themes addressed by the artists of this period fit into the typologies established over the last three centuries, but the imprint of social reforms and the technological revolution marks the development of this style. The Academism constitutes a bridge between classical art and modernity.